Elfelejtett jelszó

multijobnysz.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Röviden

 

Személyes adatokat csak az adatvédelmi jogszabályoknak és hatósági ajánlásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

DM levelet kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulását követően küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak törvény felhatalmazása alapján, vagy az érintett hozzájárulásával adunk át.

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, valamint teljes körűen biztosítjuk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak érvényesülését.

 

 

 

 

 

Bevezetés

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Multi Job Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (a továbbiakban Nyugdíjas szövetkezet vagy Adatkezelő) weboldalát látogató, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint a Nyugdíjas szövetkezet által nyújtott egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő valamennyi természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozik.

A Nyugdíjas szövetkezet jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az érintetteket a Nyugdíjas szövetkezet részére átadott adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettet megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

A Nyugdíjas szövetkezet a tájékoztatást közérthető és könnyen áttekinthető formában igyekszik nyújtani, valamint a Felügyeleti ajánlással összhangban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől.

A személyes adatok kezelője a Multi Job Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, lényegesebb adataink pedig az alábbiak:

Cím és központi ügyfélszolgálat: 1037 Budapest, Szent István krt. 2. I.2.
Postacím: (1137 Bp., Szt. István krt. 2. I.2.)
Tel: 36 1 239 08 31
E-mail:
info@multijob.hu
Weboldal: http://www.multijobnysz.hu
Cégjegyzékszám: 01-02-054465
Adószám: 261447
08-2-41
KSH szám:
26144708-9609-151-01

A Nyugdíjas szövetkezet aláveti magát a jelen tájékoztatóban foglaltaknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.multijobnysz.hu, http://multijob.hu. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.multijobnysz.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Infotv.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 

Fogalommeghatározások

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­ hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 6. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel

 1. Az érintett a honlapon feltüntetett fax számon, levelezési címen, e-mail címen keresztül kapcsolatba léphet a Nyugdíjas szövetkezettel. A Nyugdíjas szövetkezet az elérhetőségeire munkavégzés céljából küldött üzeneteket, önéletrajzokat és csatolt dokumentumokat (pl. öregségi rész-, vagy teljes nyugdíj jogosultságát igazoló dokumentum) az érintett esetleges későbbi tagsági megállapodás megkötése, munkavégzés biztosítása céljából kezeli. Az érintett az üzenet küldésével kifejezett hozzájárulását adja a Nyugdíjas szövetkezetnek ahhoz, hogy az üzenetben megadott, illetve az üzenettel kapcsolatos személyes adatait a fentiek szerinti, vagy az üzenet tartalma szerinti célból kezelje.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím.Kapcsolattartás, azonosítás.
Az üzenetküldés időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
Az üzenetküldés kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.
A Nyugdíjas szövetkezet elérhetőségeire küldött üzenetekben, csatolt dokumentumokban megtalálható személyes adatokTagsági megállapodás megkötése, munkalehetőség biztosítása.

 

 1. Az érintettek köre: A Nyugdíjas szövetkezet elérhetőségeire – akár a weboldalon – üzenetet küldő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Nyugdíjas szövetkezet a fent említett elérhetőségeire küldött üzeneteket az ügy elintézésig, a válaszadásig kezeli. A Nyugdíjas szövetkezet elérhetőségeire a munkavégzés céljából küldött üzenetben, önéletrajzban és csatolt dokumentumokban (pl. öregségi rész-, vagy teljes nyugdíj jogosultságát igazoló dokumentum) szereplő személyes adatokat a Nyugdíjas szövetkezet a tagsági megállapodás megkötéséig, azt követően a tagsági megállapodás feltételei szerint kezeli. Amennyiben a tagsági megállapodás a jelentkezés megküldését követően fél éven belül nem jön létre, személyes adatai törlésre kerülnek.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Nyugdíjas szövetkezet adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, illetve a Nyugdíjas szövetkezet részére adatfeldolgozói tevékenységet végző partnerei kezelhetik, a hatályos jogszabályok valamint az adatfeldolgozóval kötött szerződésben foglaltak szerint.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását, a hozzájárulás visszavonását az alábbi elérhetőségeken tudja az érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 1137 Budapest, Szent István krt. 2. I. 2.
 • e-mail útján az info@multijob.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06 1 239 0831 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Nyugdíjas szövetkezet általi adatkezeléshez az üzenet küldésével megadott kifejezett hozzájárulása.

 

 

Jelentkezés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A Nyugdíjas szövetkezet weboldalának látogatói a Nyugdíjas szövetkezet által meghirdetett munkára jelentkezhetnek a weboldalon található jelentkezés kitöltésével (név, e-mail, telefon) és elküldésével. A jelentkezéskor az érintetteknek lehetősége van dokumentum (pl. önéletrajz, öregségi rész-, vagy teljes nyugdíj jogosultságát igazoló dokumentum) csatolására, valamint üzenet megadására. A Nyugdíjas szövetkezet a beérkezett jelentkezésekben, valamint esetlegesen csatolt dokumentumokban, üzenetben megadott valamennyi személyes adatot a tagsági megállapodás megkötése, a munkavégzés biztosítása céljából kezeli.

 

 1. Az érintettek köre: A jelentkezést a Nyugdíjas szövetkezet részére elküldő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Nyugdíjas szövetkezet a kitöltött és részére elküldött jelentkezéseket, valamint esetlegesen csatolt dokumentumokban, üzenetben megtalálható valamennyi személyes adatot a tagsági megállapodás megkötéséig, azt követően a tagsági megállapodás feltételei szerint kezeli. Amennyiben a tagsági megállapodás a jelentkezés megküldését követően fél éven belül nem jön létre, személyes adatai törlésre kerülnek.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Nyugdíjas szövetkezet adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, illetve az Nyugdíjas szövetkezet részére adatfeldolgozói tevékenységet végző partnerei kezelhetik, a hatályos jogszabályok valamint az adatfeldolgozóval kötött szerződésben foglaltak szerint.

 

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását, a hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 1137 Budapest, Szent István krt. 2. I.2.
 • e-mail útján az info@multijob.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06 1 239 0831 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek előzetes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása a jelentkezés elküldésével.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. A süti (cookie) a webszerver által küldött információ csomagok, a megtekintett weboldal által az érintett számítógépén elhelyezett adatcsomagok. A Nyugdíjas szövetkezet weboldalának megtekintése során használt cookie-k leírása, tulajdonságai az alábbiak:

 

Cookie neveCookie-t kezelő harmadik fél neve (ha van)Cookie leírása, feladata, céljaCookie kezelésének jogalapjaCookie tárolási ideje
Google AdWords A weboldalon munkamenetet végző látogató megcélzása releváns hirdetésekkel.Felhasználó jóváhagyása180 nap
Google Analytics Statisztikai elemzés készítése a weboldal látogatóinak oldalon történő viselkedéséről.Felhasználó jóváhagyása 
Facebook A weboldalon munkamenetet végző látogató megcélzása releváns hirdetésekkel.Felhasználó jóváhagyása180 nap
     
     

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Nyugdíjas szövetkezet adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, illetve a Nyugdíjas szövetkezet részére esetlegesen közvetlen üzletszerzési célú kiszervezett tevékenységet végző partnerei (adatfeldolgozói) kezelhetik, a hatályos jogszabályok szerint.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Nyugdíjas szövetkezetnek feltétlenül szüksége van.

 

Az alábbi cookie-k kezelése nem igényel hozzájárulást az érintett részéről:

–    a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),

–    hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),

–    felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),

–    multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),

–    terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),

–    a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).

 

 1. Az 5. Pontban említett cookie-k kivételével a sütikkel kapcsolatos adatkezeléséhez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet a weboldalon megjelenő süti tájékoztatás elfogadásával adhat meg.

 

 1. Az érintett számítógépének merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

 

 1. Harmadik féltől származó sütiket az érintett számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során.

 

 1. A Nyugdíjas szövetkezet remarketing szolgáltatást használ (Google AdWords, Facebook Pixel remarketing) annak érdekében, hogy az érintettek részére személyre szabott hirdetéseket tudjon eljuttatni. A Nyugdíjas szövetkezet bizonyos sütiket (Google Analytics sütik) annak érdekében használ, hogy megtudja, az érintettek melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Adwords és a Google Analytics, valamint a Facebook Pixel sütik kezelésével kapcsolatos további tudnivalókról az alábbiakban olvashat részletesebb tájékoztatást.

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.

 

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

Amennyiben nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

 

 1. A Google AdWords alkalmazás sütijei kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges, amelyet az érintett megadhat a weboldalon megjelenő süti tájékoztatás elfogadásával.

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 1. A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 1. A Google Analytics alkalmazás sütijei kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges, amelyet az érintett megadhat a weboldalon megjelenő süti tájékoztatás elfogadásával.

 

A Facebook Pixel (képpont) alkalmazása

 1. A Nyugdíjas szövetkezet weboldalán alkalmazza a Facebook, mint harmadik fél sütijeit is. A Facebook Pixel olyan kód, amelynek a segítségével a Nyugdíjas szövetkezet részletes elemzési adatokat kap a weboldalt látogatók honlap használatáról. A Nyugdíjas szövetkezet a Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket, szolgáltatásokat jeleníthet meg a Facebook felületén, valamint a Nyugdíjas szövetkezet számára segítséget nyújt a hirdetések elemzésben.

 

 1. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz az érintett eszközein sütik elhelyezése szükséges. A Facebook ilyen adatkezelési tevékenységét az érintett a Facebook fiókjában szabályozhatja, valamint a Facebook sütik által történő adatgyűjtést az érintett engedélyezheti a Nyugdíjas szövetkezet honlapján megjelenő süti tájékoztatás elfogadásával.

 

 1. A sütik, értesítések letiltása ronthatja a felhasználói élményt, kényelmetlenebbé teheti a szolgáltatás használatát, valamint megakadályozhatja, hogy az érintett testreszabott ajánlatokat, hirdetéseket, szolgáltatásokat kapjon az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 2. A Facebook Pixel alkalmazás sütijei kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges, amelyet az érintett megadhat a weboldalon megjelenő süti tájékoztatás elfogadásával.

 

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Nyugdíjas szövetkezet reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. A hírlevél feliratkozás a regisztrációval együtt kezdeményezhető, amely során a felhasználó az erre rendszeresített check-box bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő kezeléséhez .

 

 1. A Nyugdíjas szövetkezet a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő kezelése során is betartja az irányadó jogszabályokat.

 

 1. A Nyugdíjas szövetkezet nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Nyugdíjas szövetkezet további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím, telefonszámAzonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, reklám, hírlevél küldése.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Nyugdíjas szövetkezet adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, illetve a Nyugdíjas szövetkezet részére esetlegesen közvetlen üzletszerzési célú kiszervezett tevékenységet végző partnerei (adatfeldolgozói) kezelhetik, a hatályos jogszabályok szerint.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A Nyugdíjas szövetkezet az érintett további jogait az alábbiakban ismerteti.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ával összhangban.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése értelmében a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Egyéb adatkezelések

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Nyugdíjas szövetkezet köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. A Nyugdíjas szövetkezet ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatfeldolgozók

 1. A személyes adatokat megismerhetik a Nyugdíjas szövetkezet adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, valamint a Nyugdíjas szövetkezet részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek, a hatályos jogszabályok szerint. A Nyugdíjas szövetkezet a hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges legszűkebb mértékben engedélyezi. A Nyugdíjas szövetkezettel kötött szerződés alapján, kizárólag az adatfeldolgozói tevékenység végzéséhez szükséges célokra használhatóak a Nyugdíjas szövetkezettől kapott adatok.

 

 1. A Nyugdíjas szövetkezet a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az erre irányuló kiszervezési szerződések keretében:

 

Adatkezelés céljaAdatfeldolgozó megnevezése
Hoszting szolgáltatas, tárhely-szolgáltatás, weboldal működtetése, programfejlesztésIntegrity Kft., Tracfy Kft.,
Weboldal látogatási statisztika készítéseGoogle Inc./Google Ireland, Facebook Inc.

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

 1. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

 1. A fentiek alapján a Nyugdíjas szövetkezet biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható,

legyen.

 

 1. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

 

Az érintettek jogai

A jogszabályok alapján az érintett mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

 

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét a Nyugdíjas szövetkezetnél szóban (személyesen), vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

 

Központi ügyfélszolgálat címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. I.2.

Postacím: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. I.2.

Telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: 36 1 239 08 31

E-mail: info@multijob.hu

 

A Nyugdíjas szövetkezet az érintett által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesít!

 

A tájékoztató a továbbiakban ezen jogokkal kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze. A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14. § – 21. §-a tartalmazza

 

 1. Tájékoztatás kérése

 

A Nyugdíjas szövetkezet az érintett kérésére, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –, közérthető módon tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról, így különösen az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatokról, a címzettekről, akiknek az érintett adatait továbbította, valamint az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos tudnivalókról.

 

A Nyugdíjas szövetkezetnek a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Nyugdíjas szövetkezetet terheli.

 

 1. Hozzáféréshez való jog

 

A Nyugdíjas szövetkezet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. További másolatokért a Nyugdíjas szövetkezet az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 1. Helyesbítéshez való jog

A Nyugdíjas szövetkezet minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, a Nyugdíjas szövetkezet kiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.

Az adatpontosság fenttartása érdekében az érintett vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelenti az alábbi módok egyikén: recepcio@multijob,hu, telefon: +36 1 239 0831, fax: +36 1 340 5172, postacím: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. I.2.,vagy személyesen a Nyugdíjas szövetkezet központi ügyfélszolgálati irodájában.

 1. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

A Nyugdíjas szövetkezet indokolatlan késedelem nélkül – a jelen tájékoztatóban meghatározott törlési követelményekre figyelemmel – törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Nyugdíjas szövetkezetre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha a Nyugdíjas szövetkezet nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Nyugdíjas szövetkezet korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Nyugdíjas szövetkezetnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a Nyugdíjas szövetkezet írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, a Nyugdíjas szövetkezet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslat

 1. Hatósági jogorvoslathoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Nyugdíjas szövetkezet korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

 1. Bírósági jogorvoslathoz való jog

 

A fentiek mellett az érintett bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az érintett bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a Nyugdíjas szövetkezet, vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

Az érintett a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.